روز
تاريخ
ساعت
سالن
تيم1
تيم2
نتيجه
اسامي بازيكنان گيرنده كارت زرد
اسامي بازيكنان گيرنده كارت قرمز
دوشنبه
98/11/21
11:00
پيام نور
لرستان
خراسان رضوي
سه بر صفر به نفع خراسان رضوي (نظر كميته انضباطي)
دوشنبه
98/11/21
11:00
شهيد بابايي
البرز
قزوين
يك بر صفر به نفع قزوين
دوشنبه
98/11/21
11:00
كارگران
هرمزگان
فارس
سه بر صفر به نفع فارس (نظر کميته انضباطي)
دوشنبه
98/11/21
12:00
شهيد بابايي
گيلان
آذربايجان غربي
سه بر يك به نفع گيلان
دوشنبه
98/11/21
12:00
پيام نور
يزد
سازمان
دو بر يك به نفع سازمان
دوشنبه
98/11/21
12:00
كارگران
بوشهر
تهران
پنج بر دو به نفع بوشهر
دوشنبه
98/11/21
13:00
پيام نور
آذربايجان شرقي
كرمانشاه
چهار بريك به نفع كرمانشاه
اسد عليپور
دوشنبه
98/11/21
13:00
كارگران
ايلام
خوزستان
سه بر يك به نفع خوزستان
محمد كريمي
دوشنبه
98/11/21
14:00
پيام نور
كهگيلويه و بوير احمد
خراسان شمالي
هفت بر صفر به نفع خراسان شمالي
دوشنبه
98/11/21
18:00
شهيد بابايي
البرز
خراسان رضوي
دو به يک به نفع خراسان رضوي
مجيد انصاري از خراسان روي
دوشنبه
98/11/21
18:00
پيام نور
قزوين
لرستان
يک بر صفر به نفع قزوين
دوشنبه
98/11/21
18:00
كارگران
گيلان
فارس
دو بر يک به نفع گيلان
دوشنبه
98/11/21
19:00
شهيد بابايي
آذربايجان غربي
هرمزگان
سه بر صفر به نفع آذربايجان غربي (نظر کميته انضباطي)
دوشنبه
98/11/21
19:00
پيام نور
سازمان
مركزي
چهار بر يک سازمان
دوشنبه
98/11/21
19:00
كارگران
تهران
چهارمحال و بختياري
سه بر دو به نفع تهران
مهرداد برنا از چهار محال و حسام ماژ پناه از تهران
دوشنبه
98/11/21
20:00
شهيد بابايي
كرمانشاه
سيستان و بلوچستان
چهار بر صفر به نفع کرمانشاه
دوشنبه
98/11/21
20:00
پيام نور
خوزستان
صندوق ضمانت
سه بر صفر به نفع خوزستان
دوشنبه
98/11/21
20:00
كارگران
خراسان شمالي
اصفهان
پنج بر صفر به نفع خراسان شمالي
سه شنبه
98/11/22
09:00
شهيد بابايي
قزوين
خراسان رضوي
يك بر صفر به نفع خراسان رضوي
سه شنبه
98/11/22
09:00
پيام نور
لرستان
البرز
دو بر يك به نفع لرستان
ميثم سعيدي نيا و محمود حسينعلي خاني از البرز - مهدي كريمي و محمد اله مرادي از لرستان
سه شنبه
98/11/22
10:00
شهيد بابايي
آذربايجان غربي
فارس
سه بر صفر به نفع فارس
سه شنبه
98/11/22
10:00
پيام نور
هرمزگان
گيلان
دو بر دو مساوي
مازيار ايرجي از هرمزگان
مازيار ايرجي
سه شنبه
98/11/22
11:00
شهيد بابايي
مركزي
يزد
سه بر صفر به نفع مركزي
سه شنبه
98/11/22
11:00
پيام نور
چهارمحال و بختياري
بوشهر
دو بر صفر به نفع بوشهر
رضا رياضي
سه شنبه
98/11/22
12:00
شهيد بابايي
سيستان و بلوچستان
آذربايجان شرقي
شش بر يك به نفع آذربايجان شرقي
سه شنبه
98/11/22
12:00
پيام نور
صندوق ضمانت
ايلام
يك بر بك مساوي
آقاي حاتمي و رضا لقايي از ايلام و احمد انصاري از صندوق ضمانت
سه شنبه
98/11/22
13:00
شهيد بابايي
اصفهان
كهگيلويه و بوير احمد
يك بر صفر به نفع اصفهان
سه شنبه
98/11/22
17:00
شهيد بابايي
خراسان رضوي
آذربايجان غربي
پنج بر صفر خراسان رضوي
سه شنبه
98/11/22
17:00
پيام نور
گيلان
لرستان
سه بر يك به نفع گيلان
محمد اله مرادي لرستان
سه شنبه
98/11/22
18:00
شهيد بابايي
فارس
مركزي
چهار بر سه به نفع مركزي
سه شنبه
98/11/22
18:00
پيام نور
سازمان
قزوين
سه بر صفر به نفع سازمان
سه شنبه
98/11/22
19:00
شهيد بابايي
بوشهر
آذربايجان شرقي
چهار به يك بو شهر
سه شنبه
98/11/22
19:00
پيام نور
كرمانشاه
تهران
سه بر يك به نفع كرمانشاه
سه شنبه
98/11/22
20:00
شهيد بابايي
خوزستان
اصفهان
سه بر صفر خوزستان
سه شنبه
98/11/22
20:00
پيام نور
خراسان شمالي
ايلام
يك بر صفر به نفع ايلام
فريد خدا مرادي ايلام
چهار شنبه
98/11/23
10:00
شهيد بابايي
خراسان رضوي
بوشهر
چهار بر يك به نفع خراسان رضوي
چهار شنبه
98/11/23
11:00
شهيد بابايي
گيلان
کرمانشاه
پنج بر دو به نفع كرمانشاه
سامان فيض جعفري و حجت مرادي از کرمانشاه
چهار شنبه
98/11/23
12:00
شهيد بابايي
مرکزي
خوزستان
دو بر صفر به نفع خوزستان
ايمان ورزش خوزستان
چهار شنبه
98/11/23
13:00
شهيد بابايي
سازمان
ايلام
دو بر يک به نفع سازمان
رضا لقايي ايلام
چهار شنبه
98/11/23
19:00
شهيد بابايي
خراسان رضوي
خوزستان
چهار بر دو به نفع خوزستان
چهار شنبه
98/11/23
20:00
شهيد بابايي
کرمانشاه
سازمان
شش بر پنج به نفع كرمانشاه
پنج شنبه
98/11/24
10:00
شهيد بابايي
خراسان رضوي
سازمان
چهار بر يك به نفع خراسان رضوي
پنج شنبه
98/11/24
11:00
شهيد بابايي
خوزستان
كرمانشاه
پنج بر صفر به نفع خوزستان

‎ صفحه شماره 1

1