Trun LED on With AC 220 Volt
در ایران ولتاژ 220 ولت برای مصارف عمده الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد ، این به معنی 220 ولت موثر بوده و پیک آن حدود 320 ولت است .
Vp = Vrms × 1.4
Vp = 230 × 1.4 = 322

220 تا 230 مقدار ولتاژ شهري مي باشد لذا مي بايست در محاسبات مربوط به توان مقدار ولتاژ حدود 300 تا 320 در نظر گرفته شود
R = R1 + R2 = 47000 + 47000 = 94000
W = V2 ÷ R = 320 × 320 ÷ 94000 = 1.1
پس بايد مقاومتها حداقل 2 وات در نظر گرفته شود تا بتواند 1.1 وات را تحمل كند.
مقاومت 2 وات يعني حداكثر مي تواند تا توان 2 وات را تحمل نمايد. و در صورتي كه از آن بيشتر شود مقاومت بيش از حد داغ شده و مي تواند باعث آتش سوزي شود بري مثال در صورتيكه در مثال فوق از مقاومت يك وات استفاده مي شد امكان اتش سوزي وجود داشت

W = V2 ÷ R = R × I2 = V × I

همانطور كه در شكل بالا مشاهده مي كنيد ولتاژ از حدود صفر تا 2.67 ولت در حال تغيير مي باشد ولي به علت زيادي فركانس 50 هرتز هميشه لامپ روشن ديده مي شود