Full-Wave And Hlf-Wave Rectifiers

Full-Wave Rectifiers


مدار يكسو ساز كه مطابق شكل مقابل شبيه سازي شده است همان طور كه در ولت متر قرمز رنگ ديده مي شود ولتاژ از حالت sin به قدر مطلق Sin تبديل شده است . حال در صورتي كه به مدار يك خازن با ظرفيت مناسب اضافه شود چه اتفاقي مي افتد :

همان طور كه در شكل بالا ديده مي شود ولتاژ دو سر خازن كه با ولت متر قرمز نمايش داده مي شود به حالت ثابت درآمده است كه اطلاعات آن در تصوير مشخص است كه min=max=227 ولت مي باشد يعني كاملا DC شده است و ولتاژ دو سر LED هم كه با رنگ سبز مشخص مي باشد به صورت ثابت مي باشد كه مقدار دقيق آن در اين تصوير مشخص نيست و انگار كه روي صفر قرار گرفته است كه با كليك روي ولت متر مقدار ولتاژ نمايش داده ميشود عكس زير :

همان طور كه مي بينيد min=max= 2.01 v مي باشد با فركانسي بالاتر از فركانس 50Hz كه اين به اين معني مي باشد كه ولتاژ DC شده با مقاومت قرار داده شده به ولتاژ دلخواه DC رسيده است .
حال به تصوير زير دقت كنيد : در اين تصوير در نمودار دقت شود كه در سطح هاي مختلف 2.01 نوشته شده است و اين به آن معني است كه ولتاژ DC هم تغييرات بسياركمي دارد كه البته قابل چشم پوشي مي باشد .


HALF-Wave Rectifiers